Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webwinkel

Betaling& leveringsvoorwaarden, kosten & klachtenprocedure.

Voorwaarden van Sielhorst Hengelsport, v.o.f., Tulpstraat 50, 4101GM te Culemborg.

Sielhorst Hengelsport is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tiel mei 1979.; onder

nummer 110 13 938  btw nummer:NL819035312B01

1. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door

ons aan de klant, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De

opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en

vergissingen, alsmede extra verzendkosten waar het niet reguliere pakketten betreft, komen

voor rekening van de koper. Als u de order wilt annuleren, terwijl u deze heeft geplaatst

verzoeken wij u om ons direct daarvan op de hoogte te stellen.

2. Betaling

De geplaatste order in onze webwinkel dient vooruit te worden betaald. U kunt kiezen voor

een overschrijving  aan Sielhorst Hengelsport op rekening nummer  NL79INGB 06860 10922 of internet bankieren middels Ideal.

3. Levertijd

De bestelde artikelen worden binnen 3-15 dagen geleverd na betaling van de order. Aangezien

er zeer veel varianten mogelijk zijn in kleuren en maten kan het wel eens voorkomen, dat een

artikel tijdelijk slecht of niet leverbaar is. Wij houden u in dergelijke gevallen per email op de

hoogte. Mocht een artikel langer dan 3 weken niet leverbaar zijn, dan ontvangt u de

–eventuele- rest van de order en kunt u kiezen voor nalevering of een door ons aangeboden

alternatief. Voor aanbiedingen geldt zolang de voorraad strekt.

4. Verzending en verzendkosten

Verzenden doen we bij voorkeur zo goedkoop mogelijk.  Momenteel werken wij met DHL en soms Post.nl. 
Verzenden gaat voor risico van de koper; wel kunt u uw pakket volgen via track & trace..

Orders welke naar ons retour komen worden pas weer opgestuurd nadat u nogmaals verzendkosten heeft betaald.

Verzendkosten. Een deel van de verzendkosten worden bij een bestelling ingecalculeerd, 4 euro per standaard levering tot 30 kilo.

behoudens bij grotere en langere pakketten, dan 1.8 meter.. Deze moeten of worden

afgehaald of hier kunt u alsnog een bijdrage van 17,50 overmaken, zodat wij een groot of lang

pakket vervolgens met de vervoersdienst meesturen.!!!!!

Het is mogelijk naar landen als Engeland, België, Duitsland en Frankrijk te zenden nadat ook

hier eerst een toeslag (afhankelijk van extra verzendkosten en per mail bevestigd) is voldaan.

5. Prijzen

De door ons vermelde prijs is in euro en inclusief btw; maar exclusief verzendkosten. Alle

prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ-, druk-, en prijsfouten.

6. Klachten  en Herroepingsrecht.

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct

aan Sielhorst Hengelsport te melden. Klachten terzake leveranties dienen binnen 14 dagen

schriftelijk (per email) aan ons te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in

overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd

en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze

en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor eenmalige gratis nalevering

zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren binnen 14 dagen; waarbij wij het recht

behouden een alternatieve bestelling te weigeren. Het te crediteren bedrag zal minus de kosten

van verzending zijn; de kosten van het terugzenden zijn overigens geheel voor de klant. In

alle overige bepalingen of conflicten bepaalt Sielhorst Hengelsport, uiteraard daarbij de

garantievoorwaarden van de fabrikant volgend. Voor vragen kunt u altijd mailen naar

info@sielhorsthengelsport.nl

Dus als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending
voor rekening van de consument en zal de ondernemer Sielhorst Hengelsport dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.

 

7. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse

rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen

die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

8.Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten voor

rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht deze kosten volledig aan ons te vergoeden.

9. Overmacht

Indien Sielhorst Hengelsport door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen

worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de

overmachttoestand 21 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring (email) te ontbinden zonder

recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Sielhorst Hengelsport wordt

verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar

verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming

van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die

omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die

omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere

problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het

ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo

spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10 Ruil/Retourprocedure

Klanten van Sielhorst Hengelsport hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen

7 dagen deze artikelen terug te sturen, mits vergezeld van een heldere omschrijving van de

klacht en de overeenkomst te ontbinden. De klant betaalt zelf de kosten van terugzending. De

geretourneerde goederen mogen niet gebruikt zijn en moeten in dezelfde staat zijn als

toegestuurd. Wij zullen zorgdragen voor een vlotte creditering van de factuur, minus de

verzendkosten. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gestuurd, accepteren wij niet als

retour.

Retouradres: Sielhorst Hengelsport

Tulpstraat 50, 4101 GM Culemborg

0345-518050

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.